1. Προοίμιο
Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τoυ διαδικτυακού τόπου www.friendsofmonde.gr , τον οποίο οι «Φίλοι του Μόντε / Friends of Monde» – μη κερδοσκοπικό, ανθρωπιστικό, φιλανθρωπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2018 με έδρα την Αθήνα (Αρ.Καταχ.Σωματ. 32385) -κι έχει ως κύριο αντικείμενό του την καταπολέμηση της φτώχειας κι αδικίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο- έχει διαμορφώσει, προκειμένου να επικοινωνεί με τους υποστηρικτές του, αλλά και με απλούς επισκέπτες τoυ ιστοχώρου του, που επιθυμούν να ενημερωθούν για το έργο και τη δράση του Σωματείου.
2. Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας (εφεξής «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεχτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας.

3. Ευθύνη Χρηστών

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας  και σε σχέση με αυτήν.

4. Περιορισμός Ευθύνης του Σωματείου

Το Σωματείο επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της Ιστοσελίδας της, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Σωματείου και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

6. Ανήλικοι χρήστες

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

7. Πρόσβαση στις πληροφορίες

Για κάθε διεκπεραίωση σύμβασης αναδοχής ή πραγματοποίηση δωρεάς, απαιτείται η συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών και η έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού.

8. Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διορθωθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί από την Ιστοσελίδα του Σωματείου μια πληροφορία που τον αφορά, το Σωματείο θα ενεργήσει έτσι ώστε να γίνει άμεσα η αλλαγή.

9. Ασφάλεια συναλλαγών

Το Σωματείο δεσμεύεται, όσον αφορά την κατά το δυνατό εξασφάλιση της ασφάλειας, του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, που συλλέγει, σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας της. Ειδικότερα, το Σωματείο έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

10. Αποδοχή προστασίας του απορρήτου

Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερομένων Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.